20140826143139
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    HỘI CHỨNG NÔN TRỚ 31 sửa đổi
  3. 3
    HỘI CHỨNG TÁO BÓN 28 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Sinh học 11 - Chương 4 Bài 42, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT

I. KHÁI NIỆM

II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA

1. Cấu tạo của hoa

2. Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi

3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh

a) Thụ phấn

b) Thụ tinh

4. Quá trình hình thành hạt, quả

a) Hình thành hạt

b) Hình thành quả

Sinh học 11, NXBGD


  CHƯƠNG 1
  CHUƠNG 2
  CHƯƠNG 3
  CHƯƠNG 4
  A:
  B:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 -11 - 12 - 13 - 14
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân