20140826142923
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    HỘI CHỨNG NÔN TRỚ 31 sửa đổi
  3. 3
    HỘI CHỨNG TÁO BÓN 28 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 2 Bài 38, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

BÀI 38: CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA (TIẾP THEO)

IV. CHỌN LỌC TỰ NHIÊN

1. Tác động của chọn lọc tự nhiên

2. Các hình thức chọn lọc tự nhiên

a) Chọn lọc ổn định

b) Chọn lọc vận động

c) Chọn lọc phân hóa (chọn lọc gián đoạn)


v. CÁC YẾU TỐ NGẪU NHIÊN

 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân