Thủ thuật với Mediawiki/Thanh công cụ soạn thảo

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một lần soạn thảo trên wiki, bạn nhận ra rằng các nút bấm hiện tại không đủ để giúp bạn: chèn một đoạn mã tạo bảng hay một đoạn mã tạo chỉ số trên,... Một ý tưởng mới ra đời, bạn muốn bổ sung thêm một số nút bấm mới trên thanh công cụ soạn thảo cho phần mềm wiki của bạn. Okie, bạn hoàn toàn làm được.

Dưới đây là một cách làm, được tôi áp dụng thành công cho Mediawiki 182:

Nút bấm mới

Bạn muốn bổ sung thêm những nút bấm mới có chức năng gì? Chẳng hạn, tôi muốn có thêm 11 nút bấm mới với các chức năng sau:

Nút bấm Chức năng
Button blockquote.png “Dùng để đặt một khối văn bản vào trích dẫn”
Button enter.png Dùng để xuống hàng
Button gallery.png Dùng để chèn một trưng bày các file ảnh
Button hide comment.png Dùng để <!-- chèn một giải thích trong mã nguồn -->
Button insert table.png Dùng để chèn một bảng
Button lower letter.png Dùng để tạo chỉ số dưới
Button redirect.png Dùng để chèn trang đổi hướng
Button small.png Dùng để thu nhỏ font chữ
Button strike.png Dùng để tạo nét gạch giữa
Button upper letter.png Dùng để tạo chỉ số trên
Button insert template exam.png Dùng để chèn một {{tiêu bản}}

và tôi muốn, kết quả thanh công cụ soạn thảo của phần mềm wiki nó như thế này:

Edittoolbar.png


Đặt các nút bấm (images) đó ở đâu?

Copy và paste các nút bấm (images) đó vào thư mục:

your wiki\skins\common\images


Tạo các thông báo mới

Thông báo Mã nguồn
Mediawiki:redirect_sample Tên trang
Mediawiki:redirect_tip Đổi hướng
Mediawiki:strike_sample Khối văn bản
Mediawiki:strike_tip Gạch giữa
Mediawiki:enter_sample Xuống dòng
Mediawiki:enter_tip Xuống dòng
Mediawiki:upper_letter_sample Chỉ số trên
Mediawiki:upper_letter_tip Chỉ số trên
Mediawiki:lower_letter_sample Chỉ số dưới
Mediawiki:lower_letter_tip Chỉ số dưới
Mediawiki:small_sample Chữ nhỏ
Mediawiki:small_tip Chữ nhỏ
Mediawiki:hide_comment_sample Khối văn bản giải thích ẩn
Mediawiki:hide_comment_tip Giải thích ẩn
Mediawiki:gallery_sample

<gallery>
Hình:Anh.jpg|Mô tả về hình Anh
Hình:Em.svg|Mô tả về hình Em
</gallery>
Mediawiki:gallery_tip Trưng bày ảnh
Mediawiki:blockquote_sample Khối văn bản được trích dẫn
Mediawiki:blockquote_tip Trích dẫn khối văn bản
Mediawiki:insert_table_sample
{| class="wikitable"
|-
! Tiêu đề 1
! Tiêu đề 2
! Tiêu đề 3
|-
| Hàng 1, Cột 1
| Hàng 1, Cột 2
| Hàng 1, Cột 3
|-
| Hàng 2, Cột 1
| Hàng 2, Cột 2
| Hàng 2, Cột 3
|}
Mediawiki:insert_table_tip Chèn bảng
Mediawiki:insert_template_exam_sample
Đề thi | 
Tên = ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT|
Trường học = THPT Hà Nội - Amsterdam| 
Lớp học = 12| 
Năm học = 2003-2004| 
Môn thi = Văn học| 
Thời gian = 150 phút| 
Thang điểm = 10| 
}}
<!-- Bắt đầu viết nội dung của đề thi -->

Mediawiki:insert_template_exam_tip Chèn mẫu hồ sơ đề thi


Sửa code của EditPage.php

Mở code của file: your wiki\includes\EditPage.php

Tìm đến đoạn:

            array( 'image' =>'button_hr.png',
                    'open' =>  "\\n----\\n",
                    'close' =>  '',
                    'sample'=>  '',
                    'tip'  =>  wfMsg('hr_tip'),
                    'key'  =>  'R'
                )

Bổ sung thêm đoạn code:

, //Bat dau chen them 10 nut bam moi: doi huong, gach giua, chi so tren, chi so duoi, chu nho, chen dong giai thich an, chen trung bay anh, chen doan van trich dan, chen bang bieu
            array( 'image'=>'button_redirect.png',
                    'open' =>  '#redirect[[',
                    'close' =>  ']]',
                    'sample'=>  wfMsg('redirect_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('redirect_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_strike.png',
                    'open' =>  "<s>",
                    'close' =>  "<\\/s>",
                    'sample'=>  wfMsg('strike_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('strike_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_enter.png',
                    'open' =>  '<br \\/>',
                    'close' =>  '',
                    'sample'=>  '',//wfMsg('enter_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('enter_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_upper_letter.png',
                    'open' =>  "<sup>",
                    'close' =>  "<\\/sup>",
                    'sample'=>  wfMsg('upper_letter_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('upper_letter_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_lower_letter.png',
                    'open' =>  "<sub>",
                    'close' =>  "<\\/sub>",
                    'sample'=>  wfMsg('lower_letter_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('lower_letter_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_small.png',
                    'open' =>  "<small>",
                    'close' =>  "<\\/small>",
                    'sample'=>  wfMsg('small_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('small_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_hide_comment.png',
                    'open' =>  "<!-- ",
                    'close' =>  " -->",
                    'sample'=>  wfMsg('hide_comment_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('hide_comment_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_gallery.png',
                    'open' =>  '',
                    'close' =>  '',
                    'sample'=>  wfMsg('gallery_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('gallery_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_blockquote.png',
                    'open' =>  "<blockquote>“",
                    'close' =>  "”<\\/blockquote>",
                    'sample'=>  wfMsg('blockquote_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('blockquote_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_insert_table.png',
                    'open' =>  '',
                    'close' =>  '',
                    'sample'=>  wfMsg('insert_table_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('insert_table_tip'),
                    'key'  =>  ''
                ),
            array( 'image'=>'button_insert_template_exam.png',
                    'open' =>  '{{',        // <--hai ngoac nhọn
                    'close' =>  '',
                    'sample'=>  wfMsg('insert_template_exam_sample'),
                    'tip'  =>  wfMsg('insert_template_exam_tip'),
                    'key'  =>  ''
                )

Còn bây giờ ... hãy thưởng thức thành quả của bạn.

Chúc may mắn!

Liên kết ngoài


<<< Thủ thuật với Mediawiki

Liên kết đến đây