Human-emblem-people.png

Thông báo: Thư viện VLOS đang trong quá trình nâng cấp. Một số tính năng có thể hoạt động không ổn định. Mong các bạn thông cảm.

Tiếng Anh 12, Unit 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Unit 2: CULTURAL DIVERSITY

A. READING

Before you read

While you read

Task 1

Task 2

After you read

B. SPEAKING

Task 1

Task 2

Task 3

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

Task 1

Task 2

After you listen

D. WRITING

Task 1

Task 2

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

  • Exercise 1
  • Exercise 2
  • Exercise 3
Tiếng Anh 12, NXBGD


  
  
  
  
  
  

Unit

01 - 02 - 03 - TA

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.