Đại số và giải tich 11 nâng cao - Chương 1 Bài 1, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

BÀI 1: CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1. Các hàm số y = sin x và y = cos x

a) Định nghĩa

b) Tính chất tuần hoàn của các hàm số y = sin x và y = cos x

c) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = sin x

d) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = cos x

2. Các hàm số y = tan x và y = cot x

a) Định nghĩa

b) Tính chất tuần hoàn

c) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = tan x

d) Sự biến thiên và đồ thị của hàm số y = cot x

3. Khái niệm về hàm số tuần hoàn

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.