Các kỹ thuật dạy học tích cực/Thông tin phản hồi trong quá trình dạy học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thông tin phản hồi trong quá trình dạy học là GV và HS cùng nhận xét, đánh giá, đưa ra ý kiến đối với những yếu tố cụ thể có ảnh hưởng tới quá trình học tập nhằm mục đích là điều chỉnh, hợp lí hoá quá trình dạy và học.

Những đặc điểm của việc đưa ra thông tin phản hồi tích cực là:

 • Có sự cảm thông;
 • Có kiểm soát;
 • Được người nghe chờ đợi;
 • Cụ thể;
 • Không nhận xét về giá trị;
 • Đúng lúc;
 • Có thể biến thành hành động;
 • Cùng thảo luận, khách quan.

Sau đây là những quy tắc trong việc đưa thông tin phản hồi:

 • Diễn đạt ý kiến của Ông/Bà một cách đơn giản và có trình tự (không nói quá nhiều);
 • Cố gắng hiểu được những suy tư, tình cảm (không vội vã);
 • Tìm hiểu các vấn đề cũng như nguyên nhân của chúng;
 • Giải thích những quan điểm không đồng nhất;
 • Chấp nhận cách thức đánh giá của người khác;
 • Chỉ tập trung vào những vấn đề có thể giải quyết được trong thời điểm thực tế;
 • Coi cuộc trao đổi là cơ hội để tiếp tục cải tiến;
 • Chỉ ra các khả năng để lựa chọn. Có nhiều kỹ thuật khác nhau trong việc thu nhận thông tin phản hồi trong dạy học. Ngoài việc sử dụng các phiếu đánh giá, sau đây là một số kỹ thuật có thể áp dụng trong dạy học nói chung và trong thu nhận thông tin phản hồi.

Liên kết đến đây