Giáo án Sinh học 11, Ban Khoa học Tự nhiên, Nguyễn Thị Thùy, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - ĐăkLăk

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Giáo án Sinh học 11, Ban Khoa học Tự nhiên

Tác giả: NGUYỄN THỊ THÙY, giáo viên trường: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - ĐăkLăk

Bài 1: TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT
Tiết 3: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT
Tiết 4: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT(tt)
Tiết 5: TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ Ở THỰC VẬT(tt)
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9
Tiết 10
Tiết 11
Tiết 12
Tiết 13
Tiết 14
Tiết 15
Tiết 16
Tiết 17

Liên kết đến đây