Giáo trình Cấu kiện điện tử

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nội dung

Chương I: Cơ sở vật lý của vật liệu linh kiện

Mục lục

Khái niệm về lý thuyết vùng năng lượng

Bản chất của nguyên tử

Các mức năng lượng của nguyên tử

Các phương pháp cung cấp năng lượng cho nguyên tử

Lý thuyết dải năng lượng trong chất rắn

Sự phân bố năng lượng của điện tử – hàm Fermi

Chất cách điện

Định nghĩa

Các tham số cơ bản của chất điện môi

Phân loại và ứng dụng của chất điện môi

Chất dẫn điện

Định nghĩa

Các tham số cơ bản của vật liệu dẫn điện

Phân loại và ứng dụng

Vật liệu từ

Định nghĩa

Tính chất

Phân loại và ứng dụng của vật liệu từ

Chất bán dẫn (Semiconductor)

Định nghĩa và tính chất

Bán dẫn thuần (bán dẫn nguyên tính – Intrinsic)

Bán dẫn pha tạp (bán dẫn ngoại tính – Extrinsic)

Mức Fermi trong chất bán dẫn (Fermi energy level)

Dòng điện trong chất bán dẫn

Chương II: Các linh kiện thụ động

Điện trở

Tụ điện

Cuộn cảm

Biến áp

Chương III: Linh kiện tích cực

Lớp chuyển tiếp P-n

Diode

Transistor lưỡng cực - BJT

Transistor hiệu ứng trường - FET

Một số loại linh kiện tích cực khác

Chương IV: Linh kiện quang điện tử

Khái niệm chung về kỹ thuật quang điện tử

Định nghĩa

Phân loại linh kiện quang điện tử

Các linh kiện phát quang

Các linh kiện thu quang

Mặt chỉ thị tinh thể lỏng LCD

Tài liệu tham khảo