VLOS:Chỗ thử

Từ Thư viện Khoa học VLOS
(đổi hướng từ Phamthidung nd)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

\int _{{abc}}^{{xyz}}{\frac  {1}{a}}dx