Sách:Điện từ sinh học/Giải phẫu và nền tảng sinh lý học của điện từ sinh học

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục đích của phần 1 là giới thiệu về giải phẫu và sinh lý của các mô dễ bị kích thích và kỹ thuật của phương pháp điện sinh học.

Chương 2 sẽ bắt đầu với các cấp độ tế bào, với các thảo luận về giải phẫu và sinh lý của các tế bào thần kinh và tế bào cơ. Sự thảo luận về điện sinh lý học của tế bào trên các nền tảng đặc trưng sẽ xuyên suốt chương này và nền tảng đặc trưng sẽ được trình bày trong chương 3. Trong chương 3 này chúng ta sẽ khảo sát sự diễn biến điện sinh học của màng tế bào dưới ngưỡng đốt cháy và chương 4 là cơ chế hoạt động. Phương pháp từ sinh học sẽ không được thảo luận trong phần I này.

Tiếp theo, phần đầu chương 5 sẽ giới thiệu ngắn gọn về giải phẫu và sinh lý của các mô dễ kích thích ở cấp độ cơ quan trên các mô thần kinh và chương 6 là các mô tế bào tim. Mục đích của chúng tôi là giới thiệu với các bạn về những từ vựng cần thiết và cung cấp cái nhìn tổng quan về phương pháp điện sinh học.


trang trước Giải phẫu và nền tảng sinh lý học của điện từ sinh học Trang tiếp

Liên kết đến đây