Sắp xếp các phân số khác mẫu số

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

sắp xếp : 1/4 , 4/5 , 2/3