Sinh học 12 nâng cao - Phần 6, Chương 3 Bài 43, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


  PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC
  PHẦN 6: TIẾN HÓA
  PHẦN 7: SINH THÁI HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
CHUƠNG 3: SỰ PHÁT SINH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
BÀI 43: SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT


I. TIẾN HÓA HÓA HÓA HỌC

1. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản

2. Sự hình thành các đại phân tử từ các hợp chất hữu cơ đơn giản

3. Sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi


II. TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC

III. TIẾN HÓA SINH HỌC

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.