Sinh học 8 - Chương 9 Bài 53, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 53: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH CẤP CAO Ở NGƯỜI

I. SỰ THÀNH LẬP VÀ ỨC CHẾ CÁC PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN Ở NGƯỜI

II. VAI TRÒ CỦA TIẾNG NÓI VÀ CHỮ VIẾT

1. Tiếng nói và chữ viết cũng là tín hiệu gây ra các phản xạ có điều kiện cấp cao

2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm với nhau

III. TƯ DUY TRỪU TƯỢNG

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Sinh học 8, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:
  CHƯƠNG 10:
  CHƯƠNG 11:

Bài

01 - 02 - 03‎ - 04‎ - 05 - 06

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.