Sinh học 9 - Chương 1 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG

I. THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

II. MENĐEN GIẢI THÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.