Lịch sử 12 - Phần một - Chương 2 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000)

BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 - 1991). LIÊN BANG NGA (1991 - 2000)

I. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70

1. LIÊN XÔ

a) Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950)

b) Liên Xô tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70)

2. CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

a) Sự ra đời các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu

b) Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu

3. QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở CHÂU ÂU

a) Quan hệ kinh tế, khoa học - kĩ thuật

b) Quan hệ chính trị - quân sự

II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN NĂM 1991

2. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu

3. Nguyên nhân tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và các nước Đông Âu

III. LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.