So sánh tế bào thực vật và động vật

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  • Giống nhau:

-Ðều là những tế bào nhân thực.

-Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng.

-Ðều cấu tạo từ các chất sống như: prôtêin, axit amin, axit nuclêic, có chất nhân, có ribôxôm,...


  • Khác nhau:
Tế bào thực vật Tế bào Động vật
-Thành tế bào -Có thành xenlulôzơ bao màng sinh chất. -Thường ko có thành tế bào nếu có thì là thành glycocalyx,ko có thành xenlulôzơ.Có các điểm nhận biết (glicôprôtêin) trên màng.
Chất dự trữ -Tinh bột. -Glicôgen.
Trung thể -Ko có trung thể -Có trung thể.
Hình thức sinh sản -Phân bào ko sao,phân chia tế bào chất bằng cách phát triển vách ngăn ngang ở trung tâm tế bào. -Phân bào có sao,phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở trung tâm tế bào.
Không bào -Có ko bào phát triển mạnh. -Ít khi có ko bào.

Velvety Rose!