Tập tin:GENKHANGBENH.pdf

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
GENKHANGBENH.pdf(0×0 điểm ảnh, kích thước tập tin: 192 kB, kiểu MIME: application/pdf)
  • Bài viết tổng quan "Gen kháng bệnh ở vật nuôi và tiềm năng đóng góp từ các giống địa phương của Việt Nam"
  • Tác giả: Nguyễn Bá Tiếp
  • Địa chỉ: Khoa Thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
  • Tạp chí: Khoa học và Phát triển

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:48, 16/3/20140×0 (192 kB)Veterinary (Thảo luận | đóng góp)Bài viết tổng quan "Gen kháng bệnh ở vật nuôi và tiềm năng đóng góp từ các giống địa phương của Việt Nam" Tác giả: Nguyễn Bá Tiếp Địa chỉ: Khoa Thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội Tạp chí: Kho
  • Bạn không có thể ghi đè lên tập tin này.

Không có trang nào chứa liên kết đến hình.