Tập tin:Persian.gif

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tập tin:Persian num.jpg {{subst:www.omniglot.com/writing/persian.htm|Hình:Persian.gif}} --Thái Joon 15:11, ngày 9 tháng 7 năm 2006 (UTC)

Giấy phép

Thành viên:Thái Joon đã nhận được email cho phép sử dụng từ Simon Ager, (Omniglot.com - writing systems and languages of the world)

Trang sau có liên kết đến tập tin này: