Thảo luận:Bàn về giai cấp công nhânh việt nam hiện nay

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

có thể thấy rõ 1 trong những đặc điểm nổi bật của giai cấp công nhân việt nam hiện nay là không thuần nhất. họ không chỉ là