Thảo luận:Phát triển ngôn ngữ khoa học - công nghệ trong giai đoạn Việt Nam hội nhập toàn cầu - Hiện trạng và giải pháp

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Xin các bạn vui lòng ký tên (~~~~) vào dưới các ô lựa chọn phù hợp của các bạn và trả lời vào các chỗ trống sau:

1. Trong quá trình học chuyên ngành của bạn, bạn thấy số lượng các thuật ngữ tiếng Anh kỹ thuật là

 Rất nhiều (70% - 90%)

WikiSysop 10:42, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (CDT)

 Nhiều (50% - 70%)
 Trung bình (30% - 50%)
 Ít ( 30%)

Trong đó: Số lượng thuật ngữ tiếng Anh kỹ thuật đã được Việt hóa là:

 Rất nhiều (70% - 90%)
 Nhiều (50% - 70%)
 Trung bình (30% - 50%)
 Ít ( 30%)

WikiSysop 10:42, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (CDT)

Số lượng thuật ngữ tiếng Anh kỹ thuật chưa được Việt hóa (vay mượn) là:

 Rất nhiều (70% - 90%)

WikiSysop 10:42, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (CDT)

 Nhiều (50% - 70%)
 Trung bình (30% - 50%)
 Ít ( 30%)


2. Theo bạn, các thuật ngữ dễ đọc là:

 Thuật ngữ đã được Việt hóa
 Thuật ngữ chưa được Việt hóa (từ, ngữ vay mượn)

WikiSysop 10:42, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (CDT)

 Loại khác mà bạn thấy (Nêu tên …………………………………………)

3. Bạn dùng từ, ngữ vay mượn vì lý do gì?

 Dùng theo sách và giáo viên
 Trong quá trình học, tự dùng cho tiện

WikiSysop 10:42, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (CDT)

 Để chứng tỏ mình am hiểu ngành học

4. Các cách chuyển dịch thuật ngữ tiếng Anh mà bạn thấy là:

 Phiên âm sang tiếng Việt
 Tạo ra cụm danh từ tiếng Việt có nghĩa tương đương

WikiSysop 10:42, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (CDT)

 Các cách khác mà bạn biết (Nêu tên …………………………)

5. Theo bạn, dùng từ, ngữ vay mượn có thuận lợi gì?

 Nhanh gọn, dễ nhớ
 Dễ bao quát khái niệm, tránh giải thích rườm rà

WikiSysop 10:42, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (CDT)

 Tiện trong soạn thảo văn bản
 Thuận lợi khác mà bạn thấy (Nêu tên ………………………)

6. Theo bạn, dùng từ, ngữ vay mượn có khó khăn gì?

 Khó đọc
 Đôi khi cứ dùng mà không hiểu nghĩa
 Từ, ngữ vay mượn bị biến đổi so với nghĩa gốc trong từ điển

WikiSysop 10:42, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (CDT)

 Khó nhận biết phiên âm
 Khó khăn khác mà bạn thấy (Nêu tên ………………………)

7. Từ, ngữ vay mượn hay được dùng

 Trong khi giáo viên giảng bài (cho ngắn gọn)
 Trong sách học và tài liệu tham khảo

WikiSysop 10:42, ngày 27 tháng 3 năm 2007 (CDT)

8. Kể tên các loại sách bạn học và tham khảo có sử dụng thuật ngữ tiếng Anh kỹ thuật đã chuyển dịch hoặc chưa chuyển dịch sang tiếng Việt

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN

9. Nêu các từ, ngữ vay mượn mà bạn biết:

STT TỪ, NGỮ VAY MƯỢN MÀ BẠN BIẾT NGHĨA TƯƠNG ĐƯƠNG