Thảo luận:Tim hiêu TRANSISTOR TRƯỜNG FET (FIELD EFFECT TRANSISTOR) Nguyên Văn Thành mssv:20100641 Nhiệt Lạnh2 k55 dhbk

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thành gửi vào phần "Các đề án"->Nhập tiểu luận nhé. Upload file lên nhé.
Baocong, 17:17, 21/3/2012 (UTC)