Tiếng Anh 11, Unit 11, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

A. READING

Before you read

Work in pairs

While you read

Task 1

Task 2

Task 3

After you read

B. SPEAKING

Task 1

Task 2

Task 3

C. LISTENING

Before you listen

While you listen

Task 1

Task 2

After you listen

D. WRITING

E. LANGUAGE FOCUS

Pronunciation

Grammar

Exercise 1

Exercise 2

Tiếng Anh 11, NXBGD


  
  
  
  
  
  

Unit

01 - 02 - 03 - TA

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.