Toán 6 - Tập một - Phần số học - Chương 1 Bài 17, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 17: ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

1. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

2. TÌM ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT BẰNG CÁCH PHÂN TÍCH CÁC SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ

3. CÁCH TÌM ƯỚC CHUNG THÔNG QUA TÌM ƯCLN

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  PHẦN SỐ HỌC
  PHẦN HÌNH HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.