Toán 8 - Tập một - Phần đại số - Chương 2 Bài 9, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 9: BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC

1. Biểu thức hữu tỉ

2. Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một hân thức

3. Giá trị của phân thức

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Toán 8 - Tập một, NXBGD


  PHẦN ĐẠI SỐ
  PHẦN HÌNH HỌC
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.