Vật lí 7 - Chương 1 Bài 5, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 5: ẢNH CỦA MỘT VẬT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

I. TÍNH CHẤT CỦA ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

II. GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH ẢNH BỞI GƯƠNG PHẲNG

III. VẬN DỤNG

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.