Vật lí 7 - Chương 1 Bài 6, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 6: THỰC HÀNH: QUAN SÁT VA VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

I. CHUẨN BỊ

II. NỘI DNG THỰC HÀNH

III. MẪU BÁO CÁO THỰC HÀNH

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.