20150325171654
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    Loét áp - tơ 1 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Sinh học 10 - Phần hai - Chương 1 Bài 5, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 5: PRÔTÊIN

I. CẤU TRÚC CỦA PRÔTÊIN

1. Cấu trúc bậc một

2. Cấu trúc bậc hai

3. Cấu trúc bậc ba và bậc bốn

II. CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân