20140826143257
Ai theo dõi trang này
Nổi bật tuần qua
  1. 1
  2. 2
    HỘI CHỨNG NÔN TRỚ 31 sửa đổi
  3. 3
    HỘI CHỨNG TÁO BÓN 28 sửa đổi
xem toàn bộ
Mời quảng cáo

Sinh học 10 - Phần hai - Chương 1 Bài 5, NXBGD

Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS

BÀI 5: PRÔTÊIN

I. CẤU TRÚC CỦA PRÔTÊIN

1. Cấu trúc bậc một

2. Cấu trúc bậc hai

3. Cấu trúc bậc ba và bậc bốn

II. CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN

Sinh học 10


  PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
  PHẦN 2: SINH HỌC TẾ BÀO
  PHẦN 3: SINH HỌC VI SINH VẬT

Bài

01 - 02
 
Gõ tiếng Việt có dấu:
(Hỗ trợ định dạng wikitext)
Công cụ cá nhân