Thảo luận:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/P2.VI.1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có thể gúp em bài này không:có 100công nhânlàm thuê sản xuất 1tháng được 12500 sản phẩm, với chi phí tư sản bất biến là250000$,giá trị sức lao động của công nhân là250$, tỉ dụ t giá trị thặng dư là300. Hãy xác định lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm và cơ cấu lượng giá trị của nó.

Caophong, 09:30, 11/3/2015 (UTC)