Thảo luận:Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin/P3.VII.1

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Anh/chị hãy cho biết giai cấp công nhân việt Nam có vai trog như thế nào trong giai đoạn hiện nay ?

Motthoidaqua, 08:45, 28/1/2015 (UTC)