Địa lí 9 - Bài 7, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

I. CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN

1. Tài nguyên đất

2. Tài nguyên khí hậu

3. Tài nguyên nước

4. Tài nguyên sinh vật

II. CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Dân cư và lao động nông thông

2. Cơ sở vật chất - kĩ thuật

3. Chính sách phát triển nông nghiệp

4. Thị trường trong và ngoài nước

Cuốn sách này còn đang triển khai.
Mời bạn tham gia viết thêm để sách được hoàn thiện hơn. Xem phần trợ giúp về cách sửa bài.
Địa lí 9, NXBGD


  ĐỊA LÍ DÂN CƯ:
  ĐỊA LÍ KINH TẾ:
  ĐỊA LÍ SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ:
  ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.