Bài 10: Liên Xô xây dựng CNXH (1921 - 1941).

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 10: Liên Xô xây dựng CNXH (1921 - 1941).

I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925).[sửa]

1. Chính sách kinh tế mới.[sửa]

2. Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.[sửa]

II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941).[sửa]

1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên.[sửa]

2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô.[sửa]

Liên kết đến đây