Đề thi:Hóa học, Học sinh giỏi tỉnh An Giang, 2005 2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
ĐỀ THI HSG TỈNH AN GIANG

Ngày 2

 Trường học  
 Lớp học  
 Năm học  13/11/2005
 Môn thi  Hóa học
 Thời gian  ? phút
 Thang điểm  10

Câu 1: (5đ)

1. Viết các phương trình phản ứng kèm theo điều kiện thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau, chất hữu cơ viết dưới dạng công thức cất tạo thu gọn.

- C2H2 -> A -> C2H50H -> C2H40 -> C2H302NH4
- C2H2 -> B -> C2H402 -> C2H500CCH3 -> C -> CH4
- C2H2 -> C2H3Cl -> B -> D -> CH2=CH0C2H5
- C2H2 -> C2H4Cl -> B -> C2H402 -> CH2=CH00CCH3 -> PVA

2. Các chất A, B, C có cùng CTPT C4H902N. Biết A tác dụng với cả HCl và Na20. B tác dụng với hidro mới sinh tạo ra B' ; B' tác dụng với HCl tạo ra B ; B tác dụg NaOH tạo lại B ; C tác dung với NaOH tạo ra muối và NH3. Cho biết A, B, C ứng vói đồng phân chức nào ? Viết các phương trình phản ứng đã dùng .

Câu 2: (5đ)

1. Có 3 hợp chất hữu cơ A, B , C lần lượt có CTPT là CH40 , CH20, CH202.

a. Viết CTCT và gọi tên chúng theo danh pháp IUPAC và thông thường.
b. Viết các PTPƯ thục hiện chuyển hóa sau:
(1) A -> B
(2) B -> A
(3) B -> C
(4) A -> C
c. Một dung dich hòa tan 3 chất trên. Bằng những thí nghiệm nào chứng minh sự có mặt của chúng. Viết các phương trình phản ứng.

2. So sánh và giải thích độ mạnh các axit sau : phenol, o-nitrophenol, m-nitrophenol, p-nitrophenol.

3. So sánh và giải thích độ mạnh bazơ của các dung dịch cùng nồng độ: NaOH, CH3COONa, C2H50Na , C6H50Na

Câu 3: (5đ).

Đốt 11,7 gam chất hữu cơ A thì thu được 9.9 g H20, 22g C02, 1.4 g N2. Xác định CTPT A biết MA < 120 g/mol

Đốt 7.1 g B cần 8.4 l oxi (đktc) thì thu được 4.5 g nước và hỗn hợp khí C02 và N2 có d/H2 = 20.857

Chất C có công thức đơn giản C2H60.

Biết rằng khi nhiệt phân A ta được B và C với tỉ lệ nA :nB = 2 : 1

a. Xác địinh CTCT A, B, C
b. Từ B viết các PTPƯ điều chế A.

Câu 4: (5đ)

Người ta chia 1.792 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm 1 ankan, 1 anken, 1 ankin làm 2 phần bằng nhau:

+ Phần 1: Cho qua dung dịc AgNO3 trong amoniac dư tạo thành 0.735 gam kết tủa và thể tích hỗn hợp giảm 12.5%
+ Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 9.2 lít dung dịc Ca(OH)2 0.0125 M thấy có 11 gam kết tủa.
Xác định CTPT của các hidrôcacbon

Xem thêm