List of MeSH codes (D12.644)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

This is part of the list of the "D" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

MeSH D12.644 --- peptides[sửa]

MeSH D12.644.050 --- antimicrobial cationic peptides[sửa]

MeSH D12.644.082 --- aptamers, peptide[sửa]

MeSH D12.644.115 --- charybdotoxin[sửa]

MeSH D12.644.120 --- cholecystokinin[sửa]

MeSH D12.644.136 --- diazepam binding inhibitor[sửa]

MeSH D12.644.138 --- disintegrins[sửa]

MeSH D12.644.140 --- distamycins[sửa]

MeSH D12.644.146 --- edeine[sửa]

MeSH D12.644.200 --- fibrinopeptide a[sửa]

MeSH D12.644.205 --- fibrinopeptide b[sửa]

MeSH D12.644.233 --- glycopeptides[sửa]

MeSH D12.644.276 --- intercellular signaling peptides and proteins[sửa]

MeSH D12.644.360 --- intracellular signaling peptides and proteins[sửa]

MeSH D12.644.370 --- myocardial depressant factor[sửa]

MeSH D12.644.400 --- neuropeptides[sửa]

MeSH D12.644.456 --- oligopeptides[sửa]

MeSH D12.644.468 --- opioid peptides[sửa]

MeSH D12.644.541 --- peptide fragments[sửa]

MeSH D12.644.548 --- peptide hormones[sửa]

MeSH D12.644.555 --- peptide library[sửa]

MeSH D12.644.641 --- peptides, cyclic[sửa]

MeSH D12.644.679 --- peptoids[sửa]

MeSH D12.644.717 --- phosphopeptides[sửa]

MeSH D12.644.740 --- polygeline[sửa]

MeSH D12.644.748 --- polyglutamic acid[sửa]

MeSH D12.644.760 --- polylysine[sửa]

MeSH D12.644.770 --- protein sorting signals[sửa]

MeSH D12.644.875 --- tissue polypeptide antigen[sửa]

MeSH D12.644.905 --- tyrothricin[sửa]

Liên kết đến đây