Thảo luận:Thủ thuật windows

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thêm Google vào Toolbar của Internet Explorer Trước tiên , bạn tạo một tập tin đặt tên là googlefavicon.ico (kích thước 16x16) . Tiếp theo bạn mở trình sọan thảo văn bản chẳng hạn như Notepad . Chép và dán đoạn code này vào .

Option Explicit
Dim Title, Response
Title = "Add Google to the Toolbar"
Dim fso, ws, TgtIcon, RegKey
Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
TgtIcon = fso.GetSpecialFolder(0) & "\Web\googlefavicon.ico"
RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40edbdec-2cbed012baaa}\Icon"
RegKey = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{aad080d5-9287-40edbdec-2cbed012baaa}\HotIcon"
On Error Resume Next
ws.RegWrite TgtIcon
fso.CopyFile "googlefavicon.ico", TgtIcon, True
Dim WSHShell, p
Dim GUID
Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
GUID = "{aad080d5-9287-40ed-bdec-2cbed012baaa}"
p = "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Interne t Explorer\Extensions\"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\ButtonText","XP-Google"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\clsid","{1FBA04EE-3024-11d2-8F1F-0000F87ABD16}"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\Default Visible","YES"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\Exec", "http://www.google.com"
WshShell.RegWrite P & GUID & "\HotIcon",TgtIcon
WshShell.RegWrite P & GUID & "\Icon", TgtIcon
WshShell.RegWrite P & GUID & "\MenuText","Google"
Set WshShell = Nothing
MsgBox "Google has been added to Internet" & vbCR & " Explorer's Tools Menu and
Toolbar",4096,"Finished!"

Lưu tập tin này với tên là google.vbs , tiến hành chạy tập tin này .