Về thời gian

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

I. Ý nghĩa du hành ngược thời gian

Du hành ngược thời gian nghĩa là du hành từ không gian này tới không gian khác. Mọi thay đổi trong quá khứ sẽ ảnh hưởng tới hiện tại. Đối tượng du hành có thể tác động với đối tượng trong quá khứ mà không ảnh hưởng tới luật nhân quả, không ảnh hưởng tới tương lai.


II.Phân tích mô hình đi ngược thời gian

Bài toán

Giả sử A đi từ không gian hiện tại đến không gian qúa khứ. Dù A đi bằng cách nào thì A cũng đang tồn tại, và vật chất xung quanh A cũng đang tồn tại, đang vận động. Giả sử A tới được quá khứ thì A vẫn đang tồn tại và vật chất xung quanh A cũng đang tồn tại. Ngoài ra vật chất trong không gian trong quá khứ phải là vật chất đang hiện hành và có thể tác động đến không gian hiện tại, vì nếu vật chất trong quá khứ không liên hệ gì tới vật chất đang diễn ra trong không gian hiện tại thì A không thể liên hệ được, tác động được tới vật chất trong quá khứ, và không thể đi tới được trong quá khứ, mà giả định ở trên là A đi tới được quá khứ cho nên vật chất trong quá khứ nhất định phải tác động được tới A, cũng tức là tác động được tới thời điểm hiện tại. Mà vật chất trong quá khứ tác động được tới thời điểm hiện tại tức là vật chất đó là một phần của vật chất hiện tại. Tức là nó là một phần của thế giới hiện tại. Tức nó là một vùng không gian nào đó. => Điều kiện để du hành ngược thời gian là phải tồn tại một vực nào đó là hình ảnh quá khứ của A. Dù cho giả thuyết về ngược thời gian là gì đi nữa, thì không gian trong quá khứ vẫn là một phần của không gian hiện tại, và du hành ngược thời gian là di chuyển từ không gian này tới không gian khác.


- Từ những điều trên, nếu như không tồn tại một không gian quá khứ thì sẽ không tồn tại chuyện du hành ngược thời gian. Cho nên muốn biết được thời gian có quay ngược được hay không thì phải biết được có một không gian quá khứ đang tồn tại hay không ?

- Muốn chứng minh được có một không gian trong quá khứ có tồn tại không thì trước tiên ta giả sử nó có tồn tại không , nếu như sự tồn tại của nó ta chứng minh được là hợp lí trong thực tế thì việc du hành ngược thời gian là khả thi. Hợp lí trong thực tế nghĩa là sự tồn tại của không gian quá khứ không làm ảnh hưởng tới quy luật hiện hành, của không gian hiện tại cũng như không gian quá khứ.Sự hợp lí này cũng đồng nghĩa, việc du hành thời gian không ảnh hưởng tới quy luật tự nhiên.

- Một cách khác để chứng minh là , nếu ta đưa ra các điều kiện để không gian quá khứ có thể tồn tại trong thực tế (muốn một không gian quá khứ tồn tại mà không ảnh hưởng tới quy luật tự nhiên , gồm cả việc du hành ngược thời gian thì cần những điều kiện gì) thì nếu như các điều kiện này không thể xảy ra(không đúng, không hợp lí) thì ta chứng minh được rằng không thể quay ngược thời gian. Nhưng nếu một ngày nào đó thực tế có thể cho phép chứng minh được các điều kiện này có thể xảy ra thì nó đúng, du hành ngược thời gian sẽ đúng.


Thời điểm hiện tại

Ý nghĩa thời điểm hiện tại ở đây được hiểu như sau : thời điểm hiện tại chỉ có 1, cho nên A đang hoạt động trong quá khứ hay là hiên tại thì cũng chỉ thuộc cùng một thời điểm. Giả sử ta quan niệm (hiểu ý nghĩa của "thời điểm hiện tại") là gồm 2 một dùng cho hiện tại, một dùng cho quá khứ, và không trùng nhau (tức thế giới có 2 thời điểm hiện tại ), mà ta quan niệm rằng A ở trong quá khứ cũng là A ở trong hiện tại(theo giả thiết, trừ khi quan niệm khác A không phải là A mà đây là một điều vô lí ! cho nên A phải là A tại cùng một thời điểm). Như vậy nếu quan niệm có 2 thời điểm hiện tại, thì để một đối tượng vật chất có 2 thời điểm hiện tại thì bên trong trong A (những hạt cấu tạo nên A) cùng một lúc (so sánh với chữ "lúc" theo nghĩa ở thời điểm hiện tại) tại một thời điểm sẽ có 2 sự vận động (mỗi một vận động hay quy luật vận động) cùng xảy ra tại một thời điểm. Nếu ta chấp nhận quan niệm : 'cùng một lúc tuyệt đối' có 2 quy luật vận động thuộc cùng vận động một lúc của cùng một đối tượng A (của một hạt) thì ta sẽ có khái niệm 2 "thời điểm hiện tại". Mà ở đây ta "tạm thời" chấp nhận rằng mỗi hạt tại một thời điểm chỉ thực hiện một vật động theo một quy luật (không thể vừa vận động theo quy luật A lại vừa vận động theo quy luật B)(! Ta "tạm thời chấp nhận tại một thời điểm" một hạt(hay bất kể thứ gì cấu tạo nên A) chỉ vận động theo một quy luật vì ta không biết rằng hiện tại một hạt có vận động theo 2 quy luật vận động cùng lúc không, cho nên mới nói là tạm thời). "Thời điểm hiện tại" là ý nghĩa sinh ra khi A(các hạt hay bất kì thứ gì tạo nên A) đang thực hiện một loại quy luật vận động,thì nó có một thời điểm hiện tại. Tức hễ có một đối tượng vận động theo một quy luật vận động thì nó tồn tại khái niệm thời điểm hiện tại (quy luật vận động ở đây theo nghĩa chung nhât không bao hàm quy luât vận động của cơ học, hay vật lí). Giả sử ta có một quy luật vận động A không suy biến thành quy luật vận động B. Ta gọi một quy luật vận động A suy biến vào quy luật vận động B nếu nó nó cớ thể được thể hiện bằng quy luật vận động của B, tức là một đối tượng quy luật theo quy luật vận động của A thì tương đương với việc nó đang vận động (đang thể hiện sự tồn tại của mình) bằng quy luật B. Một đối tượng nếu vận động theo quy luật A thì nó thể hiện sự tồn tại qua một tập tính chất T nào đó, và nếu vận động theo quy luật B mà nó thể hiện sự tồn tại thồn qua một tập tính chất T'. Nếu T trùng T' ta nói quy luật vận động A tương đương với quy luật vận động B, vì cả hai vận động đều tạo ra cùng một tập tính chất biểu lộ sự tồn tại. Ngược lại ta gọi quy luật vận động A không tương đương quy luật vận động B. Vì nếu đối tượng này vận động theo quy luật A thì nó lại là một đối tượng khác(biểu hiện sự tồn tại khác), và nếu vận động theo quy luật B thì nó lại là đối tượng khác.

Hai quy luật tương đương A và B có thể suy biến được, hoặc không suy biến được, nhưng chúng cùng thể hiện chỉ một loại vận động. Quy luật vận động A có thể được xây dựng được cấu thành từ đối tượng B, cho nên chúng vẫn thể hiện cùng tính chất A. Khi quy luật vận động A cấu thành từ B thì chúng tương đương B. Giả sử như A không được cấu thành từ B mà cùng thể hiện được sự tồn tại của A như B, thì ta coi như A trùng B (dù có thể diễn đạt nó có những tính chất khác B). Nghĩa của từ suy biến được hiểu ở 2 khía canh : A cấu thành từ B, hay A không cấu thành từ B nhưng tương đương B, và thể hiện cùng quy luật. Ý nghĩa của "quy luật vận động" ở đây được hiểu là quy luật đơn vị nhỏ nhất không thể phân chia được nữa, cấu tạo nên mọi quy luật khác, giống như điểm 0 trong toán học vậy, không thể chia được nữa nhưng cấu tạo nên đoạn thẳng.

Hai quy luật vận động không suy biến gọi là 2 quy luật độc lập. Hai đối tượng khi vận động theo 2 quy luật không suy biến thì không thể tác động được đến nhau. Quy luật vận động là thể hiện của một sự biến đổi đơn vị trên một đối tượng nào đó. Khi nói đối tượng A biến thành A' thì ta nói đó là một quy luật vận đông.(Tạm thời chưa biến được 2 đối tượng vận động theo 2 quy luật độc lập có thể liên hệ, tác động với nhau không, tạm thời chấp nhận nó là không tác động được với nhau.)

Một đối tượng A cùng một lúc thực hiện 2 quy luật vận động thì 2 quy luật vận động này có thể tác động tới nhau. Sự tác động được hiểu là cùng một thời điểm việc vận động theo quy luật A sẽ làm ảnh hưởng thay đổi sự vận động theo quy luật A trong cùng sự vật(thay đổi chiều hướng biến đổi của vận động theo quy luật khác của A). Trong cùng một sự vật nếu 2 quy luật có ảnh hưởng với nhau thì gọi là 2 quy luật liên hệ nhau. Trong cùng một sự vật nếu 2 quy luật vận động không ảnh hưởng nhau gọi là 2 quy luật không liên hệ nhau. Nếu ta có một đối tượng khác B vận động theo 2 quy luật X,Y, còn A theo quy luật X, Z. Nếu như đối tượng vận động theo quy luật Y tác động được tới X thì đối tượng B tác động được tới A. Tức là 2 đối tượng A, B có thể tác động với nhau khi vận động với 2 quy luật độc lập nhau. Nếu như X, Y không tác động được vào nhau thì đối tượng B theo quy luật Y không thể tác động vào A theo quy luật X. Như vậy một đối tượng A theo quy luật X chỉ tác động được đối tượng B theo quy luật Y khi X tác Y tác động được tới X của cùng đối tượng A ngược lại thì không. Việc đối tượng A theo quy luật X có tác động vào đối tương B theo quy luật Y hay không phụ thuộc vào ý nghĩa của từ "độc lâp". Nếu độc lập theo nghĩa tuyệt đối là không tác động được thì A không tác động được vào B và ngược lại (thực tế thì không biết). Nếu coi là tác động được thì ta lại coi là Y tương đương X, cho nên tạm thời theo nghĩa là không tác động được. Vậy một đối tượng chỉ tồn tại 2 "thời điểm hiện tại" khi chúng vận động theo 2 quy luật khác nhau. Và 2 quy luật này phải độc lập và không tác động nhau (theo nghĩa tuyệt đối - không thể ảnh hưởng tới nhau) vì nếu tác động thì 2 quy luật này phải là 1(Tạm thời chấp nhất 2 quy luật tác động được tới nhau thì chúng là 1). Ta không biết có một quy luật khác đang vận động của cùng một đối tượng đang hoạt động hay không,nếu có thì tồn tại khái niệm 2 "thời điểm hiện tại", còn không thì chỉ tồn tại 1 khái niệm "thời điểm hiện tại". Giả sử như có 2 "thời điểm tồn tại" (tạm gọi là T1, T2) trong cùng một sự vật, và thời điểm là ta có 2 khả năng : 1. Không gian quá khứ là một phần của không gian T1, và không gian hiện tại cũng là không gian T1. Quá khứ chỉ là một vùng khác của không gian hiện tại. 2. Không gian quá khứ sẽ thuộc thời điểm tồn tại khác. Tức là không gian hiện tại thuộc thời điểm T1, còn không gian quá khứ thuộc thời điểm hiện tại T2.

Phân tích các trường hợp

Trường hợp 1 :

Nếu không gian quá khứ là một phần của không gian hiện tại thì ta sẽ có hệ quả sau : Giả sử không gian quá khứ cũng phải chứa đối tượng A, theo nghĩa tuyệt đối đối tượng A du hành phải khác đối tượng A trong qúa khứ. Khi A du hành khác A, và A du hành cũng tác động vào được A thì kết quả tác động vào A quá khứ cũng không ảnh hưởng tới sự tồn tại của A hiện tại, mà theo nghĩa tuyệt đối là nó phải ảnh hưởng. Cho nên theo nghĩa này thì A quá khứ không có liên hệ nhân quả về mặt thời gian đúng nghĩa cho nên không gian quá khứ trong trường hợp này không phải là không gian quá khứ theo như giả định ban đầu (có mối liên hệ nhân quả). Nếu như ta loại bỏ quan niệm quá khứ không tác động tới tương lai trong ý nghĩa du hành về quá khứ thì quan niệm quá khứ sẽ theo đúng nghĩa này (quá khứ không tác động tới hiện tại). Nhưng đó không phải là giả định đặt ra cho nên trường hợp này không chấp nhận được, không thể xảy ra nếu như theo đúng nghĩa quay ngược thời gian. Ngoài ra nếu theo nghĩa này thì sự vận động của quá khứ sẽ ảnh hưởng và tác động đến sự vận động của hiện tại. Nhưng đây ta gọi là sự tác động không gian, ảnh hưởng về vật chất và sự vận động trong không gian 3 chiều. Cái mà không phải là tác động nhân quả theo dạng cái này sinh ra cái kia. Mà không đúng như định nghĩa ban đầu về thời gian. Ngoài ra nếu ta cắt trục thời gian ra làm vô số điểm thì ta thấy ta sẽ có số lượng không gian quá khứ tiến đến vô hạn, và mỗi đường phát triển theo một hướng vận động riêng của cùng quy luật, và mỗi đường ảnh hưởng tới sự phát triển của nhau. Như vậy nếu ta chấp nhận rằng, không gian có 1 thời điểm hiện tại thì ta sẽ rơi vào kịch bản sau : Có vô số không gian quá khứ tiến triển theo những đường khác nhau, và mỗi đường sẽ có một hướng phát triển riêng mỗi đường, và mỗi không gian quá khứ sẽ tác động với nhau theo quy luật thuộc tác động của không gian 3 chiều, tức các quy luật tác động cơ học, sinh học.


Trường hợp 2: Không gian quá khứ sẽ thuộc thời điểm tồn tại khác và thuộc quy luật khác với quy luật hiện tại. Tuy nhiên có rất nhiều quy luật khác, nhưng quy luật đó phải vận động như thế nào để có thể tạo ra được sự vận động có tính chất tiến về phía trước theo đúng ý nghĩa. Trong mô hình thứ 2 ta thấy rằng đối tượng du hành A khác đối tượng quá khứ A theo như đối tượng. Ngoài ra quá khứ cũng là một không gian với quy luật của nó, và giữa không gian quá khứ và không gian hiện tại cũng có tương tác nhân quả. Sự thay đổi của đối tượng A sẽ làm thay đổi đối đối tượng A du hành. Còn một vấn đề cuối cùng là A gặp được đối tượng A trong quá khứ không ? Ta đã chứng minh được rằng điều kiện để một không gian quá khứ không ảnh hưởng tới đối sự vận động phát triển của một đối tượng A trong hiện tại là cùng một lúc có 2 thời điểm hiện tại, vận động theo 2 quy luật khác nhau. Bởi vì chỉ khi có 2 thời điểm hiện tại và cùng đang vận động, nhưng vẫn mang ý nghĩa là "thời điểm hiện tại" độc lập nhau nhưng quy luât của đối tượng này không tác động lên đối tượng khác, mà chỉ tác động theo tương tác nhân quả đối với toàn bộ thế giới thuộc không gian đó, tức thỏa điều kiện là sự thay đổi của A sẽ làm thay đổi A trong tương lai. Ngoài ra A du hành cũng khác A quá khứ và chúng có thể gặp nhau theo tương tác nhân quả, nói chuyện được với nhau. Mô hình này cũng cho thấy A du hành có thể tác động vào A quá khứ nhưng theo một cách có quy luật. Giữa A du hành và A quá khứ khác nhau vì chúng thuộc 2 quy luật vận động khác nhau. Bởi vì tương tác nhân quả tác động được vào 2 điểm thời gian, được nên không gian quá khứ tác động vào tương lai được. Liên hệ với quá khứ thể hiện ở chỗ các hạt cùng một lúc thực hiện đồng thời 2 quy luật vận động khác nhau(ta cũng thấy rằng) chỉ khi 2 quy luật vận động cùng một thời điểm cùng một vị trí(điểm kì dị) nhưng vận động theo quy luật khác nhau thì sẽ khác nhau. Do một hạt cùng vận động theo quy luật ở quá khứ và một hạt cũng cùng vận động theo quy luật ở tương lai cho nên các duy nhất để du hành vượt thời gian là phải biến các hạt đang vận động ở thời điểm hiện tại thành dạng vận động ở quá khứ, và ngược lại, tức mất một công để chuyển khoảng cách từ điểm tương tác nhân quả hiện tại về vị trí nhân quả quá khứ. Công đó bằng một đại lượng F*t (F ở đây là lực đẩy nhân quả có thể có chiều dương hoặc chiều âm), khi có chiều âm nó sẽ làm điểm hiện tại lùi về quá khứ. Khi đối tượng đạng vận động với quy luật quá khứ thì ta nói đối tượng A đã du hành. Vây làm sao để đối tượng A du hành giao tiếp nói chuyện được với đối tượng A quá khứ, và làm sao đối tượng A quá khứ có thể biết được đó là đối tượng tương lai. Đối tượng hiện tại chỉ tác động được thế giới trong quá khứ khi trở thành nó. Nếu như quy luật hiện tại có thể ảnh hưởng trực tiếp lên đối tượng trong quá khứ, thì ta có thể điều khiển hành động của đối tượng quá khứ. Vậy giao tiếp giữa đối tượng hiện tại và quá khứ chỉ thông qua việc tác động, và điều khiển đối tượng đó ở hiện tại. Tuy nhiên thời gian là chuỗi nhiều điểm, và mỗi điểm của thời gian đang thể hiện là trạng thái đứng im. Và mỗi một sự biến đổi điểm bằng tương tác nhân quả sẽ tạo ra một hình ảnh tương lai. Để đặc trưng cho việc thay đổi trạng thái nhân quả ta gọi đó là lực. Lực nhân quả là một đơn vị năng lượng tương tác lên một điểm không gian nhằm thay đổi trạng thái nhân quả của nó. Để thực hiện theo chuỗi nhân quả đó cần kiểm soát lực nhân qủa để nó tác động theo đúng hướng. Lực nhân quả là căn cứ để tác động. Các quy luật ... !!!

III. Các kết luận


VI. Cách du hành vượt thời gian