Đại số 10, Chương 5 Bài 1, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ

BÀI 1: BẢNG PHÂN BÓ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT

I. ÔN TẬP

1. Số liệu thống kê

2. Tần số

II. TẦN SUẤT

III. BẢNG PHÂN BỐ TẦN SỐ VÀ TẦN SUẤT GHÉP LỚP

ĐẠI SỐ 10, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - OT01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.