Địa lí 10 - Phần một - Chương 3 Bài 14, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 14: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ M ÔT SỐ KIỂU KHÍ HẬU

I. CHUẨN BỊ

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Đọc bản đồ Các đới khí hâu trên Trái Đát

2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu

Địa lí 10, NXBGD


  PHẦN 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
  PHẦN 2: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.