Địa lí 12 - Địa lí Việt Nam - Bài 1, NXBGD

Từ Thư viện Khoa học VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diên về kinh tế - xã hội

a) Bối cảnh

b) Diễn biến

c)Công cuộc Đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn

2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực

a) Bối cảnh

b) Công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực đã đạt được những thành tựu to lớn

3. Một số định hước chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập

 Địa lí Việt Nam
 Địa lí tự nhiên
 Địa lí dân cư
 Địa lí kinh tế
 Địa lí địa phương
  

Bài

01

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.