Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).

I. Con đuờng dẫn đến chiến tranh.[sửa]

1. Các nuớc phát xít đẩy mạnh xâm luợc (1931 - 1937).[sửa]

2. Từ hội nghị Muy-nich đến chiến tranh thế giới.[sửa]

II. Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ và lan rộng ở Châu Âu (từ 9/1939 - 6/1941).[sửa]

1. Phái xít Đức tấn công Ba Lan và xân chiếm Châu Âu (9/1939 - 9/1940).[sửa]

2. Phe phát xít bành truớng ở Đông và Nam Âu (9/1940 - 6/1941).[sửa]

II. Chiến tranh lan rộng khắp thế giới ( từ 6/1941 - 11/1942).[sửa]

1. Phát xít Đức tấn công Liên Xô. Chiến sự ở Bắc phi.[sửa]

2. Chiến tranh Thái Bình Duơng bùng nổ.[sửa]

3. Khối Đồng minh chống phát xít hình thành.[sửa]

IV. Quân Đồng minh chuyển sang phản công. Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc (từ 11/1942 - 8/1945).[sửa]

1. Quân Đồng minh phản công ( từ 11/1942 - 6/1944).[sửa]

2. Phát xít Đức bị tiêu diệt. Nhật Bản đầu hàng. Chiến tranh kết thúc.[sửa]

V. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây