Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản.

1. Phép chiếu phương vị.[sửa]

2. Phép chiếu hình nón.[sửa]

3. Phép chiếu hi2nh trụ.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây