Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.

I. Quy luật địa đới.[sửa]

1. Khái niệm.[sửa]

2. Biểu hiện của quy luật.[sửa]

a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất.[sửa]
b. Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất.[sửa]
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất.[sửa]
d. Các nhóm đất và các kiều khảm thực vật.[sửa]

II. Quy luật phi địa đới.[sửa]

1. Khái niệm.[sửa]

2. Biểu hiện của quy luật.[sửa]

a. Quy luật đai cao.[sửa]
b. Quy luật địa ô.[sửa]

Câu hỏi và bài tập.[sửa]

Liên kết đến đây