Bản mẫu:Hình chụp màn hình phần mềm/doc

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Đây là tiêu bản thẻ dùng cho hình chụp màn hình của những phần mềm không tự do.

Hình đi cùng với tiêu bản này sẽ được xếp vào Thể loại:Hình chụp màn hình phần mềm. Tham số đầu tiên cũng có thể là tên thể loại, do đó một hình chụp màn hình có thể được gắn vào thể loại cụ thể hơn. Ví dụ:

{{Hình chụp màn hình phần mềm|Hình chụp màn hình phần mềm Windows}}

sẽ đặt hình vào Thể loại:Hình chụp màn hình phần mềm Windows.


Liên kết đến đây