Bản mẫu:Tóm tắt về ngôn ngữ

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tên ngôn ngữ
Nói tại
Khu vực
Tổng số người nói
Ngữ hệ
Mã ngôn ngữ
ISO 639-1 Không
ISO 639-2
ISO 639-3
[create] Tài liệu bản mẫu

Liên kết đến đây