Bảng So sánh ba lĩnh giới Bacteria, Archaea và Eukarya

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
So sánh ba lĩnh giới Bacteria, Archaea và Eukarya
Đặc điểm Bacteria Archaea Eukarya
Nhân có màng nhân và hạch nhân Không Không
Phức hợp bào quan có màng Không Không
Thành tế bào Hầu hết có peptidoglycan chứa axit muramic Nhiều loại khác nhau, không chứa axit muramic Không chứa axit muramic
Màng lipid Chứa liên kết este, các axit béo mạch thẳng Chứa liên kết ete, các chuỗi aliphatic phân nhánh Chứa liên kết este, các axit béo mạch thẳng
Túi khí Không
ARN vận chuyển Tymin có trong phần lớn tARN Không có tymin trong nhánh T hoặc TC của tARN Có tymin
tARN mở đầu chứa N-formylmetionin tARN mở đầu chứa metionin tARN mở đầu chứa metionin
mARN đa cistron Không
Intron trong mARN Không Không
Ghép nối, gắn mũ và gắn đuôi polyA vào mARN Không Không
Ribosom
Kích thước 70S 70S 80S (ribosom tế bào chất)
Yếu tố kéo dài EF2 Không phản ứng với độc tố bạch hầu Có phản ứng Có phản ứng
Mẫn cảm với cloramphenicol và kanamycin Mẫn cảm Không Không
Mẫn cảm với anisomycin Không Mẫn cảm Mẫn cảm
ARN polymerase phụ thuộc ADN
Số lượng enzym Một Một số Ba
Cấu trúc 4 tiểu đơn vị 8-12 tiểu đơn vị 12-14 tiểu đơn vị
Mẫn cảm với rifampicin Mẫn cảm Không Không
Promoter typ Polymerase II Không
Trao đổi chất
Tương tự ATPase Không
Sinh metan Không Không
Cố định N2 Không
Quang hợp với diệp lục Không
Hoá dưỡng vô cơ Không

Xem thêm

Liên kết đến đây