Chương trình giáo dục phổ thông/Tài liệu tham khảo chính

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Tài liệu tham khảo chính

A. Tài liệu tiếng Việt

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII (1998), Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998 về xây dựng và phát triển nên văn hóa Việt Nam tiên tiên, đậm đà bản săc dân tộc.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 vê đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điêu kiện kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (2014), Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

4. Quốc hội khóa XI (2005), Luật Giáo dục.

5. Quốc hội khóa XII (2009), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Giáo dục.

6. Quốc hội khóa XIII (2014), Nghị quyết số 88/2014/QH13 vê đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

7. Chính phủ (2015), Quyết định số 404/QĐ-TTgphê duyệt Đê án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

8. Chính phủ (2016), Quyết định số 1981/QĐ-TTgphê duyệt Khung cơ câu hệ thống giáo dục quốc dân.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT phê duyệt Chương trình giáo dục phổ thông.

10. Nguyễn Thị Bình (Chủ biên, 2016), Hệ giá trị - mục tiêu phát triển nhân cách người học của hệ thống giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam.

11. Phạm Minh Hạc (2011), Triết lý giáo dục thế giới và Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam.

12. Nhiều tác giả (2010),  Cải cách giáo dục ở các nước phát triển: Cải cách giáo dục ở Anh, NXB Giáo dục Việt Nam.

13. Nhiều tác giả (2010),  Cải cách giáo dục ở các nước phát triển: Cải cách giáo dục ở Đức, NXB Giáo dục Việt Nam.

14. Nhiều tác giả (2010), Cải cách giáo dục ở các nước phát triển: Cải cách giáo dục ở Nhật Bản và Ôxtrâylia, NXB Giáo dục Việt Nam.

15. Nhiều tác giả (2010), Cải cách giáo dục ở các nước phát triển: Cải cách giáo dục ở Mỹ (4 tập), NXB Giáo dục Việt Nam.

16. Sahlberg, P. (2016), Bài học Phân Lan 2.0: Chúng ta có thể học được gì từ cải cách giáo dục Phân Lan?, NXB Thế giới.

17. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2011), Kinh nghiệm quốc tế vê phát triển chương trình giáo dục phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

18. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2016), Xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam.

B. Tài liệu tiếng Anh

1. ACARA (2016), The Australian Curriculum, from http://www.australiannculum.edu.au.

2.  California Department of Education (2016), Curriculum Frameworks for CalifomiaPublicSchools, Kindergarten through Grade Twelve, from http://www.cde.ca.gov/ci/.

3. CCSSO and NGA Center (2010), Common Core State Standards for English Language Arts & Mathematics, from http://www.corestandards. org/.

4. Eurydice European Unit (2002), KeyCompetencies — ADevelopingConceptinGeneral CompulsoryEducation, from http://biblioteka- rk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=503.

5. European Communities (2006), Key Competencies for Lifelong Learning —A European Reference Framework, from http://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TxT/?uri=celex%3A32006H0962

6.  Finnish National Board of Education (2014), National Core Curriculum for Basic Education (E-book).

7.  Finnish National Board of Education (2015), National Core Curriculum for General Upper Secondary Schools (E-book).

8.  Korea Institute for Curriculum and Evaluation (2012), Education in Korea. Seoul: Korea Institute for Curriculum and Evaluation.

9.  OECD (2005),The DefinitionandSelectionofKey Competencies: Executive Summary, from https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf.

10. OECD (2011), Education at a Glance, from http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/48631582.pdf.

11. OECD (2015), Education, from https://www.oecd.org/education/.

12. OECD (2016), PISA 2015 Assessment andAnalytical Framework: Science, Reading, Mathematic and FinancialLiteracy, from http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa-2015-frameworks.pdf?documentId=0901e72b820fee48.

13. Sargent, C., Foot, E., Houghton, E., O’Donnell, S. (2013), INCA Comparative Table, from https://www.nfer.ac.uk/what-we- do/information-and-reviews/inca/INCAcomparativetablesMarch2012.pdf.

14. UK Department for Education (2013), National Curriculum in England, from https: //www.gov.uk/government/ publications/national - curriculum.

15. UNECSO (1996), Learning: The Treasure Within, from http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf.

16. UNESCO (2011), International Standard Classiýication of Education ISCED, from http://www.uis.unesco.org/ Education/Docu- ments/isced-2011-en.pdf.

17. UNECSO (2016), Education 2030: Incheon Declaration andFrameworkfor Action, from http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/incheon-framework-for-action-en.pdf.

18. World Economic Forum (2015), New Vision for Education:Unlocking the Potential of Technology, fromhttp://www3.weforum. org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf.

Rss.jpg
Mời bạn đón đọc các bài viết tiếp theo bằng cách đăng kí nhận tin bài viết qua email hoặc like fanpage Thuvienkhoahoc.com để nhận được thông báo khi có cập nhật mới.

Nguồn

Liên kết đến đây