Does rising landlessness signal success or failure for Vietnam's agrarian transition?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
'
Does rising landlessness signal success or failure for Vietnam's agrarian transition?
 Tạp chí Journal of Development Economics 2008 October; 2 ():191-209
 Tác giả   Martin Ravallion and Dominique van de Walle
 Nơi thực hiện   Development Research Group, World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC, 20433, USA
 Từ khóa   Land reform; Land markets; Poverty; Inequality; Landlessness; Vietnam
  DOI   [ URL]  [ PDF]

Abstract[sửa]

In the wake of reforms to establish a free market in land-use rights, Vietnam experienced a pronounced rise in rural landlessness. To some observers this is a harmless by-product of a more efficient economy, while to others it signals the return of the pre-socialist class structure, with the rural landless at the bottom of the economic ladder. We study the issue empirically using four household surveys spanning 1993–2004. Although we find rising landlessness amongst the poor, the post-reform landlessness rate tends to be higher for the non-poor. We find no support for the claim that the process of rising landlessness has been poverty-increasing in the aggregate.

Tóm tắt[sửa]

Quá trình chuyển đổi nền kinh tế tại Việt Nam dẫn đến hình thành thị trường tự do về đất đai và có sự gia tăng tỷ lệ không có đất ở vùng nông thôn. Đối với một số nhà quan sát thì đây là một biểu hiện của nền kinh tế được cải thiện nhưng đối với một số khác, đây lại là tín hiệu về sự trở lại của thời kỳ trước XHCN trong đó những người nông dân không có đất trồng trọt đứng ở nấc thang cuối của xã hội. Kết quả nghiên cứu điều tra các hộ nông dân tiến hành từ năm 1999 đến 2004 được tổng hợp trong bài báo này. Mặc dù có sự gia tăng của tình trạng không có đất trong số những hộ nghèo, tỷ lệ hộ không có đất sau cải cách kinh tế tăng lên trong số những hộ không thuộc diện nghèo. Nhìn chung, không có bằng chứng cho thấy sự gia tăng tình trạng không có đất đồng nghĩa với gia tăng đói nghèo. <veterinary tạm dịch>.

Liên kết đến đây