Genotyping

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thử nghiệm nhằm phát giác những allele khác nhau được di truyền lại của một cá nhân; đặc biệt hữu dụng trong tình huống có nhiều hơn một tổ hợp kiểu gene mà có thể tạo ra những biểu hiện lâm sàng giống nhau, như trong nhóm máu ABO, tại đó thì kiểu gene AO và AA đều cho nhóm máu A.

Liên kết đến đây