Giáo trình lập trình C trong Window

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giáo trình lập trình C trong Window
Bìa sách
Tên nguyên tác tên sách bằng tiếng nguyên tác
Năm xuất bản năm xuất bản
Tác giả Trần Minh Thái
Nhà xuất bản tên nhà xuất bản
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ Ngôn ngữ nguyên tác
Số trang 69

Mục lục[sửa]

Bài 1: GIỚI THIỆU CHUNG 2

1. Mở đầu . 2
2. Các thư viện lập trình của Windows . 3
3. Các khái niệm cơ bản . 4
4. Lập trình sự kiện (Even driven programming). 5
5. Các thành phần giao diện đồ họa (GUI) . 6
6. Cấu trúc chương trình C for Win . 10
7. Qui trình hoạt động của chương trình ứng dụng 10
8. Một số quy ước đặt tên . 11
9. Ví dụ . 11
10. Tài nguyên của ứng dụng (Resources) . 18
11. Một số kiểu dữ liệu mới . 19
12. Phân tích, tìm hiểu source code của project . 19

Bài 2: PAINT VÀ REPAINT . 24

1. Giới thiệu 24
2. Tổng quan về GDI (Graphics Device Interface) 25
3. Một số hàm đồ họa cơ sở . 28
4. Kết luận . 30

Bài 3: CÁC THIẾT BỊ NHẬP LIỆUU 31

1. Bàn phím 31
2. Thiết bị chuột 38
3. Timer . 41

Bài 4: HỘP THOẠI VÀ ĐIỀU KHIỂN . 45

1. Hộp thoại. 45
2. Menu . 57

Bài 5: XỬ LÝ VĂN BẢN 62

1. Hiển thị văn bản 62
2. Định dạng văn bản 64
3. Sử dụng font . 65

Tài liệu tham khảo . 69

Download[sửa]

Liên kết đến đây