Giáo trình ngôn ngữ lập trình PASCAL

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này
Giáo trình ngôn ngữ lập trình PASCAL
Bìa sách
Tên nguyên tác Giáo trình ngôn ngữ lập trình PASCAL
Năm xuất bản năm xuất bản
Tác giả tên các tác giả
Nhà xuất bản tên nhà xuất bản
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ tiếng Việt
Số trang 90

Mục lục[sửa]

Mục lục

Bài I. Giới thiệu ngôn ngữ Pascal với các ví dụ đơn giản

1.1. Xuất xứ ngôn ngữ Pascal

1.2. Khởi động

1.3. Các phím chức năng cơ bản của ngôn ngữ Pascal

1.4. Cấu trúc một chương trình Pascal

1.4.1 Cấu trúc cơ bản

1.4.2 Phương pháp khai báo và tổ chức cấu trúc một chương trình Pascal

1.5. Các ví dụ đơn giản làm quen với Pascal

Bài 2. Các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ pascal

2.1. Các từ khóa (Key word) trong ngôn ngữ Pascal

2.2. Các Kiểu dữ liệu cơ bản

2.2.1. Các Kiểu dữ liệu dạng số nguyên

2.2.1.a. Kiểu Byte

2.2.1.b. Kiểu Integer

2.2.1.c. Kiểu Shortint

2.2.1.d. Kiểu Word

2.2.1.e. Kiểu Longint

2.2.2. Các Kiểu dữ liệu dạng số có phần biểu diễn thập phân

2.2.2.a. Kiểu Single

2.2.2.b. Kiểu Real

2.2.2.c. Kiểu Double

2.2.3. Kiểu Char (ký tự)

2.2.4. Kiểu Logic

2.2.5. Kiểu String (chuỗi ký tự)

2.3. Các hàm xử lý dữ liệu cơ bản của ngôn ngữ Pascal

2.4. Sử dụng hàm Random(n) lấy một gía trị nguyn ngẫu nhiên

Bài 3. Hằng số, Biến số, biểu thức và câu lệnh đơn giản trong ngôn ngữ pascal

3.1. Hằng số

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Cú pháp khai báo

3.2. Biến số

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Cú pháp khai báo cho Các biến

3.3. Biểu thức

3.4. Câu lệnh đơn giản

3.4.1. Lệnh gán

3.4.2. Lệnh Xuất

3.4.3. Lệnh Nhập

Bài 4. Các Lệnh có cấu trúc trong ngôn ngữ pascal

4.1. Lệnh ghép

4.2. Lệnh lựa chọn

4.2.1. Lệnh IF

4.2.2. Lệnh CASE

4.3. Các câu lệnh lặp

4.3.1. Câu lệnh FOR

4.3.1.a. Dạng tiến

4.3.1.b. Dạng lùi

4.2. Câu lệnh Repeat

4.3. Câu lệnh While

4.4. Các Lệnh Goto, Break, Exit và Halt

4.4.1. Lệnh Goto

4.4.2. Lệnh Break

4.4.3. Lệnh Exit

4.4.4. Lệnh Halt

Bài 5. Dữ liệu Kiểu vô hướng liệt kê và Kiểu đoạn con

5.1. Kiểu liệt kê

5.2. Kiểu đoạn con

Bài 6. Kiểu tập hợp và kiểu mảng

6.1. Kiểu tập hợp:

6.1.1. định nghĩa

6.1.2. Các phép toán trên tập hợp

6.1.2.a. Phép toán quan hệ

6.1.2.b. Phép toán IN

6.1.2.c. Phép toán hợp, giao, hiệu

6.2. Kiểu mảng

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Khai báo mảng một chiều

6.2.3. Truy cập Các phần tử của mảng

6.2.4. Mảng nhiều chiều

Bài 7. Chương trình con: Hàm và Thủ tục

7.1. Hàm và thủ tục

7.2. Biến toàn cục, biến cục bộ và việc truyền dữ liệu

7.3. Các hàm và thủ tục thường dùng của Unit CRT

7.3.1. Thủ tục ClrScr

7.3.2. Thủ tục ClrEOL

7.3.3. Thủ tục DelLine

7.3.4. Thủ tục InsLine

7.3.5. Thủ tục GotoXY(x, y: Byte)

7.3.6. Hàm WhereX: Byte

7.3.7. Hàm WhereY: Byte

7.3.8. Thủ tục Sound(Hz : Word)

7.3.9. Thủ tục NoSound

7.3.10. Thủ tục TextBackGround(Color : Byte)

7.3.11. Thủ tục TextColor(Color : Byte)

7.3.12. Hàm KeyPressed: Boolean

7.3.13. Hàm ReadKey: Char

Bài 8. Kiểu xâu ký tự

8.1. Khai báo và Các phép toán

8.1.1. Khai báo kiểu xâu

8.1.2. Nhập và in xâu ký tự

8.1.3. Các phép toán trên xâu ký tự

8.1.3.a. Phép gán

8.1.3.b. Phép nối String

8.1.3.c. Các phép toán so sánh

8.2. Các thủ tục và hàm xử lý xâu ký tự

8.2.1. Các thủ tục

8.2.1.a. Delete(St , Pos, Num)

8.2.1.b. Insert(St2, St1, Pos)

8.2.1.c. Str(Vàlue, St)

8.2.1.d. Vàl(St, Var, Code)

8.2.2. Các hàm

8.2.2.a. Length(St)

8.2.2.b. Copy(St, Pos, Num)

8.2.2.d. Pos(St1, St2)

Bài 9. Dữ liệu kiểu bản ghi và kiểu tệp

9.1. Kiểu bản ghi

9.1.1. Khái niệm và định nghĩa

9.1.2. Sử dụng Record

9.1.3. Câu lệnh With

9.1.4. Record có cấu trúc thay đổi

Bài 10. Dữ liệu kiểu tệp

10.1. Khái niệm

10.2. Cấu trúc và phân loại tệp

10.3. Các thao tác trên tệp

10.3.1. Mở tệp mới để cất dữ liệu

10.3.2. Ghi Các gía trị vào tệp với thủ tục Write

10.3.3. Đọc dữ liệu từ một tệp đã có

10.3.4. Tệp truy Nhập trực tiếp

10.3.5. Các thủ tục và hàm xử lý tệp của Turbo Pascal

10.3.5.a. Hàm FileSize(FileVar)

10.3.5.b. Hàm FilePos(FileVar)

10.3.5.c. Thủ tục Erase(FileVar)

10.3.5.d. Thủ tục Rename(FileVar, Str)

10.3.5.6. Tệp văn bản (Text Files)

10.3.5.a. Hàm EOF(Var F: Text): Boolean

10.3.5.b. Hàm EOLN(Var F: Text): Boolean

10.3.5.c. Ghi vào một tệp văn bản

10.3.5.d. Đọc dữ liệu từ tệp văn bản

10.3.5.e. Thủ tục thêm dòng

PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Luyện tập cơ bản

2. Bài tập đơn giản làm quen với Các kiểu dữ liệu và một số hàm chuẩn của Pascal

3. Áp dụng Các lệnh n gian

4. Bài tập cho Các loại lệnh có cấu trúc

4.1. Bài tập cho cấu trúc lệnh If

4.2. Bài tập cho cấu trúc lệnh Case

4.3. Bài tập cho cấu trúc vòng lặp For

4.4. Bài tập cho cấu trúc vòng lặp Repeat

4.5. Bài tập cho cấu trúc vòng lặp While

5. Bài tập cho dữ liệu kiểu đoạn con, liệt kê và kiểu mảng

7. Bài tập tạo Thủ tục và hàm

8. Bài tập cho phần xử lý chuỗi

Download[sửa]

Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter In trang này