Hóa học, tốt nghiệp THPT, 2001-2002

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Năm học: 2001-2002
Môn thi: Hóa học


A- Lý thuyết: (7 điểm) Chọn một trong hai đề

Đề 1:

Câu 1 (2.25 điểm)

1. Natri Hidroxit là Bazo mạnh tác dụng với axit, khí cacbonic, dung dịch muối. Viết các phương trình phản ứng dạng phân tử và phương trình ion rút gọn, nếu có.

2. Viết các phương trình phản ứng (ghi điều kiện, nếu có) để chứng minh nhôm có tính khử mạnh hơn sắt, sắt có tính khử mạnh hơn đồng, đồng có tính khử mạnh hơn bạc

Câu 2 (2.0 điểm)

Viết các phương trình phản ứng (ghi điều kiện, nếu có) để chuyển hóa các chất theo sơ đồ sau:

(1) Al + O2 ---> X
(2) Al ---> AlNO3
(3)Al ---> NaAlNO2
(4) X ---> Al2(SO4)3
(5) Al(OH)3---> X
(6) Al(OH)3 ---> NaAlO2
(7) NaAlO2 ---> Al(OH)3
(8) Al2(SO4)3 ---> Al(OH)3

Câu 3 (2.75 điểm)

Cho các chất sau: C6H5OH, CH3COOH, CH2=CH-COOH,C6H5NH3CL, CH3COOC2H5, C6H5NH2. Chất nào tác dụng được với:

a) C2H5OH (xt to, áp suất)
b) Dung dịch amoniac có Ag2O đun nóng
c) nước Brom
d) Dung dịch KOH

Viết các phương trình phản ứng nếu có

Đề 2:

Câu 1: (2.0 điểm)

Viết các phương trình phản ứng để chứng minh:
1. Sắt tác dụng được với phi kim ở nhiệt độ cao, dung dịch axit sunfuric loãng, dung dịch axit nitric loãng, dung dịch FeCl3
2. Natri Hidro Cacbonat là hợp chất có tính chất lưỡng tính

Câu 2: (2.75 điểm)

1. Ion Na+ có bị khử hay không khi:
a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có vách ngăn xốp)
b) Điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ). Giải thích và viết sơ đồ điện phân, phương trình điện phân để minh họa

2. Từ tinh bột có thể điều chế được rượu etyluc. Rượu etylic là nguyên liệu để điều chế axit axetic, đietyl ete, etyl axetat,, polibutadien (cao su tổng hợp). Viết các phương trình phản ứng, ghi đk, nếu có.

Câu 3: (2.25 điểm)

Có 5 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch: Fe(NO3)3, NaNO3, Mg(NO3)2, C6H5NH2, CH3CHO
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận ra mỗi chất. Viết các pt phản ứng và ghi điều kiện (nếu có) để giải thích. Các hóa chất cần thiết có đủ.


B. BÀI TOÁN (bắt buộc; 3.0 điểm)

Hợp chất hữu cơ chứa 55.814% cacbon; 6.977%Hidro; 37.209% Oxi. BIết tỉ khối hơi của A đối với Hidro bằng 43.

1. a) Xác định CTPT của A
b) Viết CTCT các đồng phân cùng chức của A (không viết đồng phân cis, trans), biết các đồng phân đó đều phản ứng với đá vôi và làm mất màu nước Br
2. Viết PTPU tạo polime từ một trong các đồng phân trên.